Certificering

STB heeft altijd het belang gezien van de juiste certificeringen, zeker ook om de wettelijke kaders te borgen. De focus heeft in de beginjaren gelegen op certificeringen die vanuit de bedrijfsvoering benodigd waren, later is daar mede ook kwaliteit en milieu bijgekomen.

De certificeringen die STB bezit zijn:

STB - F-Gassen

F-Gassen

De afgeleide Europese F-gassen Verordening en Verordening Ozonlaag zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving en hebben geleid tot dwingende maatregelen die betrekking hebben op de installatie-, onderhouds- en servicebranche m.b.t. apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast.

De beoordelingsrichtlijn BRL 100 is vastgesteld door Rijkswaterstaat en heeft tot doel om lekkage van F-gassen te voorkomen bij de uitvoering van installatie-, onderhouds-, en servicewerkzaamheden.

De norm BRL 100 is uitsluitend van toepassing in Nederland; de beoordelingsrichtlijn is opgezet voor certificatie van bedrijven die zich toeleggen op installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van (stationaire) koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden).

STB - STEK

STEK

STEK-gecertificeerde ondernemingen staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving. Ondernemingen die het STEK-certificaat Module A halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale eisen volgens BRL 100. Ze worden elke 2 jaar geauditeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers / beheerders in de koude sector hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.

STB - VCA**

VCA**

De VCA betekenis is een veelzijdig en uitgebreid programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. De VCA betekenis is van meerwaarde voor bedrijven die veilig en gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren. En juist ook voor bedrijven die werkzaam zijn in een risicovolle sector of in een risicovolle omgeving werken is VCA bedoeld.

STB - NVKL

NVKL kwaliteitslabel

Alleen de installateurs die lid zijn van de NVKL voeren het exclusieve NVKL- kwaliteitslabel. Een erkend installateur herkent u aan één van de kwaliteitslabels: er is een kwaliteitslabel koudetechniek en een kwaliteitslabel klimaatbeheersing. Alle aangesloten installateurs moeten voldoen aan de criteria van de NVKL-erkenning. Een erkende installateur staat voor kwaliteit, vakmanschap en professionaliteit.

STB - Erkend Leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV).

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  • Het bieden van een goede en veilige leerplek, die aansluit bij de opleiding van de student; op deze leerplek oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen;
  • Een door het bedrijf aangewezen praktijkopleider, die de eisen van de opleiding kent, begeleidt de student, leidt hem op en coacht hem; om deze taak uit te voeren worden tijd, ruimte en middelen ter beschikking gesteld aan de praktijkopleider;
  • Bereidwilligheid vanuit het bedrijf om samen te werken met school;
STB - ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

STB - ISO 14001

ISO 14001

De ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

CO-vrij

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)